Algemene Voorwaarden1. Algemeen

KEI!coaching is door Sietske van Maanen als coachingspraktijk opgericht voor kinderen en hun ouders. KEI!coaching is gevestigd in Luyksgestel en ingeschreven onder nummer 69657939 bij de Kamer van Koophandel.

2. Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij te laat komen of afzeggen binnen 24 uur zullen de kosten voor de geplande afspraak in rekening worden gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk.

3. Tarieven

Het is aan te bevelen dat u op de hoogte bent van de kosten. Een actuele tarievenlijst is ten allen tijde op te vragen bij KEI!coaching of te raadplegen via de website www.kei-coaching.nl.

4. Betalingsvoorwaarden

Voor de betaling ontvangt u een digitale factuur. De (ouder / verzorger van de) cliënt verplicht zich de betaling binnen de betalingstermijn bij te schrijven op rekening t.n.v. KEI!coaching.
Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald wordt een betalingsherinnering gestuurd. Indien de (ouder / verzorger van de) cliënt niet binnen 8 dagen na datum van de betalingsherinnering aan de verplichting voldoet is KEI!coaching gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten en rente in rekening te brengen.
Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op rekening van KEI@coaching zijn wij genoodzaakt de openstaande vorderingen uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor rekening van de (ouder / verzorger van de) cliënt.
Bij betalingsachterstand is KEI!coaching gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de (ouder / verzorger van de) cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

5. Aansprakelijkheid

Voor lichamelijke en psychische klachten raadt KEI!coaching u eerst aan om contact op te nemen met uw huisarts.
KEI!coaching sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door KEI!coaching, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van KEI!coaching.

6. Vertrouwelijkheid

Zowel de coach als de cliënt achten de informatie die zij in gesprekken verkregen hebben als vertrouwelijk en deze wordt op geen enkele wijze gecommuniceerd met anderen, tenzij daar gezamenlijk andere afspraken over worden gemaakt.
Voor overleg met derden in het belang van de cliënt wordt altijd eerst toestemming gevraagd.

7. Begeleiding kinderen t/m 16 jaar

Kindercoaching is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beiden gezaghebbend, van beide ouders verplicht.
Bij niet-gescheiden ouders is een handtekening van beide ouders gewenst of de ondertekenende ouder draagt er zorg voor dat de eventuele andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn / haar toestemming voor geeft. Hij / zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaar maakt tegen de therapie of anderszins, hij / zij de consequenties daarvan op zich neemt. KEI!coaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

8. Verslaglegging

Op verzoek van de (ouder / verzorger van de) cliënt kan er een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school of werk) worden gemaakt. Voor de kosten die hieraan verbonden zijn wordt verwezen naar de actuele tarievenlijst welke is op te vragen bij KEI!coaching danwel te raadplegen is via de website: www.kei-coaching.nl.

9. Regels rond een afspraak voor kinderen

De ouder / verzorger dient tijdens een consult met alleen kind(eren) telefonisch bereikbaar te zijn. Na een kinderconsult is er eventueel kort de gelegenheid voor de ouder / verzorger om te zien wat het kind heeft gedaan of gemaakt. Na een aantal sessies volgt het voortgangsgesprek met de ouder / verzorger, waarin de vorderingen van het kind worden besproken.

10. Auteursrecht - copyright

Van het door KEI!coaching ontwikkelde (les)materiaal blijven alle rechten aan KEI!coaching voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming mag niets van de website van KEI!coaching of uit het (les)materiaal worden gebruikt of verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens bestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, eigen website, fotokopie of anderszins.

11. Privacy

11.1 Deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van andere deelnemers ontvangen en waarvan de deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

11.2 KEI!coaching respecteert de privacy van deelnemers en gaat zorgvuldig met hun gegevens om. Persoonlijke gegevens (naam, adres, woonplaats) worden in vertrouwelijkheid door de deelnemer verstrekt en ook als zodanig behandeld. Alle persoonlijke informatie, mondeling en schriftelijk, wordt gegarandeerd vertrouwelijk behandeld. Persoonlijke gegevens worden nooit aan externe partijen verkocht, noch worden deze aan derden ter beschikking gesteld.

12. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

KEI!coaching is ten alle tijden gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Algemene Voorwaarden, zoals deze luidden op het moment voor de wijziging, blijven gelden voor de overeenkomsten die op dat moment rechtsgeldig tot stand waren gekomen. Op latere overeenkomsten zijn dan de nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing.

13. Overige bepalingen

Op de overeenkomst tussen KEI!coaching en cliënt is het Nederlands recht van toepassing.

Luyksgestel, 11 december 2017